ค้นหาสถานีก๊าซ NGV

มาตรฐานการติดตั้งก๊าซระบบ NGV/LPG
มาตรฐานการติดตั้งเป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกข้อกำหนดในมาตรฐาน  ISO 15500-1-2  และตามคู่มือ ปฏิบัติงาน (WORK INSTRUCTION : WI) ของวิศวกรที่ได้รับการรับรองงานจากกรมการขนส่งทางบก โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากการปฏิบัติงาน (Operational Risk Assessment) ในแต่ละขั้นตอนเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

VRP เป็นบริษัทแห่งแรกที่จัดตั้งสำนักประกันคุณภาพและการบริการเพื่อรับประกันคุณภาพและการบริการการติดตั้งระบบ NGV/LPG
100% โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการติดตั้งจากข้อมูลในหัวข้อการประเมินความเสี่ยงของ
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกันเป็น 5 ขั้นตอน (Five Stage Quality Control) เพื่อให้รถยนต์ที่ติดตั้งระบบ NGV - LPG จาก VRP มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพรวมถึงความปลอดภัยสูงสุด

ลำดับที่ รายการควบคุมคุณภาพ วิธีปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติอ้างอิง ผู้ปฏิบัติ
1
ตรวจสอบก่อนการติดตั้ง
ระบบ NGV/LPG
ตรวจสอบคุณภาพระบบเครื่องยนต์
และอุปกรณ์ระบบ NGV/LPG ให้เรียบร้อย
ตามแบบฟอร์ม
ของบริษัทฯ
ฝ่ายรับ–ส่ง
มอบรถยนต์
2
ตรวจสอบมาตรฐานขณะปฏิบัติงาน
ติดตั้งระบบ NGV/LPG
(Process Control)
ตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งและ
leak check รวมถึงจุดเสี่ยงต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นและจุดที่ไม่สามารถ
มองเห็น เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ
ตามแบบฟอร์ม
ของบริษัทฯ
Checker
3
ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพ
หลังการติดตั้งระบบ NGV/LPG
(Performance Quality Control )
ตรวจสอบคุณภาพประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบ NGV/LPG
ตามแบบฟอร์ม
ของบริษัทฯ
วิศวกร
ควบคุม
คุณภาพ
4
ตรวจสอบสภาพรถยนต์, VDQI
(Vehicle dispatch quality inspection)
ตรวจสอบสภาพครบสมบูรณ์ของรถยนต์
(leak check)
ตามแบบฟอร์ม
ของบริษัทฯ
ฝ่ายรับ–ส่ง
มอบรถยนต์
5
ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการส่งมอบ
รถยนต์ระบบ NGV/LPG,PDI
(Pre delivery Inspection)
ตรวจสภาพประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของรถยนต์รวมถึงอุปกรณ์รถยนต์และ
ความพึงพอใจลูกค้า ก่อนการส่งมอบ
ตามแบบฟอร์ม
ของบริษัทฯ
ฝ่ายบริการ
หลังการติดตั้ง

บริษัท VRP ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมการติดตั้งระบบ NGV/LPG จึงสามารถผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพทั้งทางด้านทฤษฎี ทักษะ และการปฏิบัติงาน จึงทำให้บุคลากรมีคุณภาพ 100% โดย ณ ปัจจุบันการติดตั้งระบบ NGV/LPG
ไม่มีความผิดพลาดที่เกิดจากตัวบุคลากร (Human Error)
       (1) คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับสายงาน
       (2) พัฒนาทักษะความรู้และอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
       (3) เพื่อให้เกิดความชำนาญในสายงาน โดยแบ่งระดับช่างเทคนิคเป็น 3 ระดับ
             - ระดับ C ช่างเทคนิคระดับปฏิบัติการ
             - ระดับ B ช่างเทคนิคระดับหัวหน้างาน
             - ระดับ A ช่างเทคนิคระดับผู้นำ
       (4) มีระบบประเมินผลงานพนักงานประจำเดือน ( Reward & punishment )
       (5) พิจารณารางวัลให้แก่พนักงานที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

บริษัท วีอาร์พีฯ มีพื้นที่ดำเนินกิจการทั้งหมดจำนวน 16 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งก๊าซระบบ NGV/LPG จำนวน 11 ไร่
และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติอีกจำนวน 5 ไร่
       (1) พื้นที่สำหรับการติดตั้งระบบ NGV/LPG โดยสามารถปฏิบัติงานได้ในอัตรา 60 คัน/วัน
       (2) พื้นที่จอดรถที่รอรถติดตั้งและพร้อมส่งมอบจำนวน 120 คัน/วัน